PLOT NO - 371/2476, SISHU VIHAR,

NEAR PATIA CHHAKA, PO - KIIT 

BHUBANESWAR -751024

MOB - 9937297039

E MAIL : uttisthata.oriya@gmail.com

uttisthataodia@gmail.com

manoj881949@gmail.com

LAND LINE - 0674 2741377

© 2024 - Manoj Kumar Mahapatra
odishaestore.com